Idi na tekst

Korisnička dokumentacija

SUD AP JLS servis predstavlja jedinstveni informacioni sistem za prikupljanje podataka o zaduženjima i otplati kredita, plasmanu novčanih sredstava i emisiji i otplati hartija od vrednosti jedinica lokalne samouprave. Pristup servisu je dostupan u sklopu informacione infrastrukture Ministarstva finansija - Uprave za Trezor.

Servis je dizajniran je da omogući efikasan rad, performantan pristup i što veću samostalnost korisnika, a bez posebnih tehničkih preduslova.

SUD AP JLS informacioni sistem implementira poslovnu logiku funkcionalnih modula za:

 • Registraciju i upravljanje registrovanim organizacijama,
 • Sistemsku administraciju servisa,
 • Pregled i upravljanje šifarnicima,
 • Upravljanje podacima o kreditnim zaduženjima, plasmanima sredstava i hartijama od vrednosti
 • Pregled istorijskih podataka,
 • Izveštavanje,
 • Sistem obaveštavanja,

Učesnici servisa

Učesnici SUD AP JLS servisa su:

 1. Korisnici Uprave za javni dug (UJD),
 2. Korisnici jedinica lokalnih samouprava (JLS),
 3. Korisnici Ministarstva finansija (MFIN)
 4. Operateri i administratori UT